Portrait of Xi Qia, 1932Governor Xi Qia (center) and his subordinates, early 1930sPortrait of Xi Qia, circa early 1930sManchukuo politicians. Front: Yu Zhishan, Xie Jieshi, Xi Qia, Zhang Jinghui, Zang Shiyi, Lu Ronghuan, Ding Jianxiu. Back: Yuan Jinkai, Li Shaogeng, Ruan Zhenduo, Zhang Yanqing, 1930s, photo 1 of 2
Portrait of Xi Qia, 1932Governor Xi Qia (center) and his subordinates, early 1930sPortrait of Xi Qia, circa early 1930sManchukuo politicians. Front: Yu Zhishan, Xie Jieshi, Xi Qia, Zhang Jinghui, Zang Shiyi, Lu Ronghuan, Ding Jianxiu. Back: Yuan Jinkai, Li Shaogeng, Ruan Zhenduo, Zhang Yanqing, 1930s, photo 1 of 2
Manchukuo politicians. Front: Yu Zhishan, Xie Jieshi, Xi Qia, Zhang Jinghui, Zang Shiyi, Lu Ronghuan, Ding Jianxiu. Back: Yuan Jinkai, Li Shaogeng, Ruan Zhenduo, Zhang Yanqing, 1930s, photo 2 of 2Xi Qia with Manchukuo and Japanese officials, date unknown
Manchukuo politicians. Front: Yu Zhishan, Xie Jieshi, Xi Qia, Zhang Jinghui, Zang Shiyi, Lu Ronghuan, Ding Jianxiu. Back: Yuan Jinkai, Li Shaogeng, Ruan Zhenduo, Zhang Yanqing, 1930s, photo 2 of 2Xi Qia with Manchukuo and Japanese officials, date unknown
Further Reading

Read more about Xi QiaSearch WW2DB & Partner Sites


Famous WW2 Quote
"We no longer demand anything, we want war."

Joachim von Ribbentrop, German Foreign Minister, Aug 1939