Portrait of Xie Jieshi, 1930sPortrait of Xie Jieshi, 1932Manchukuo politicians. Front: Yu Zhishan, Xie Jieshi, Xi Qia, Zhang Jinghui, Zang Shiyi, Lu Ronghuan, Ding Jianxiu. Back: Yuan Jinkai, Li Shaogeng, Ruan Zhenduo, Zhang Yanqing, 1930s, photo 1 of 2Manchukuo politicians. Front: Yu Zhishan, Xie Jieshi, Xi Qia, Zhang Jinghui, Zang Shiyi, Lu Ronghuan, Ding Jianxiu. Back: Yuan Jinkai, Li Shaogeng, Ruan Zhenduo, Zhang Yanqing, 1930s, photo 2 of 2
Portrait of Xie Jieshi, 1930sPortrait of Xie Jieshi, 1932Manchukuo politicians. Front: Yu Zhishan, Xie Jieshi, Xi Qia, Zhang Jinghui, Zang Shiyi, Lu Ronghuan, Ding Jianxiu. Back: Yuan Jinkai, Li Shaogeng, Ruan Zhenduo, Zhang Yanqing, 1930s, photo 1 of 2Manchukuo politicians. Front: Yu Zhishan, Xie Jieshi, Xi Qia, Zhang Jinghui, Zang Shiyi, Lu Ronghuan, Ding Jianxiu. Back: Yuan Jinkai, Li Shaogeng, Ruan Zhenduo, Zhang Yanqing, 1930s, photo 2 of 2
Portrait of Xie Jieshi, 1935Xie Jieshi touring a prison in Shinchiku (now Hsinchu), Taiwan, 1935
Portrait of Xie Jieshi, 1935Xie Jieshi touring a prison in Shinchiku (now Hsinchu), Taiwan, 1935
Further Reading

Read more about Xie JieshiSearch WW2DB & Partner Sites
News

Famous WW2 Quote
"Goddam it, you'll never get the Purple Heart hiding in a foxhole! Follow me!"

Captain Henry P. Jim Crowe, Guadalcanal, 13 Jan 1943


Support Us

Please consider supporting us on Patreon. Even $1 a month will go a long way. Thank you!

Or, please support us by purchasing some WW2DB merchandise at TeeSpring, Thank you!