Manchukuo politicians. Front: Yu Zhishan, Xie Jieshi, Xi Qia, Zhang Jinghui, Zang Shiyi, Lu Ronghuan, Ding Jianxiu. Back: Yuan Jinkai, Li Shaogeng, Ruan Zhenduo, Zhang Yanqing, 1930s, photo 1 of 2Manchukuo politicians. Front: Yu Zhishan, Xie Jieshi, Xi Qia, Zhang Jinghui, Zang Shiyi, Lu Ronghuan, Ding Jianxiu. Back: Yuan Jinkai, Li Shaogeng, Ruan Zhenduo, Zhang Yanqing, 1930s, photo 2 of 2Zhang Jinghui and other Manchukuo leaders, circa 1930sPortrait of Minister Ruan Zhenduo, circa 1942
Manchukuo politicians. Front: Yu Zhishan, Xie Jieshi, Xi Qia, Zhang Jinghui, Zang Shiyi, Lu Ronghuan, Ding Jianxiu. Back: Yuan Jinkai, Li Shaogeng, Ruan Zhenduo, Zhang Yanqing, 1930s, photo 1 of 2Manchukuo politicians. Front: Yu Zhishan, Xie Jieshi, Xi Qia, Zhang Jinghui, Zang Shiyi, Lu Ronghuan, Ding Jianxiu. Back: Yuan Jinkai, Li Shaogeng, Ruan Zhenduo, Zhang Yanqing, 1930s, photo 2 of 2Zhang Jinghui and other Manchukuo leaders, circa 1930sPortrait of Minister Ruan Zhenduo, circa 1942
Further Reading

Read more about Ruan ZhenduoSearch WW2DB & Partner Sites
News

Famous WW2 Quote
"Since peace is now beyond hope, we can but fight to the end."

Chiang Kaishek, 31 Jul 1937


Support Us

Please consider supporting us on Patreon. Even $1 a month will go a long way. Thank you!

Or, please support us by purchasing some WW2DB merchandise at TeeSpring, Thank you!